Menu

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI NÀY. Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối này (“EULA”) điều chỉnh việc bạn sử dụng các mô-đun, chủ đề, các nâng cấp, cập nhật liên quan và các dịch vụ liên quan (“Sản phẩm”) hiện đang được cung cấp hoặc sẽ được cung cấp bởi PrestaHero, (gọi chung là "PrestaHero").

EULA này đặt ra cơ sở để PrestaHero cung cấp Sản phẩm cho bạn (“Người dùng” hoặc “Bạn”) và trên đó Bạn có thể sử dụng chúng. Chính sách quyền riêng tư của PrestaHero (“Chính sách quyền riêng tư”) là một phần không thể thiếu của EULA này.

Bằng cách cài đặt hoặc sử dụng Sản phẩm, Bạn đồng ý chấp nhận và bị ràng buộc bởi (1) EULA này và (2) Chính sách Quyền riêng tư vào mọi lúc. Nếu Bạn không đồng ý với một trong những điều này, vui lòng không cài đặt hoặc sử dụng Sản phẩm.

Nếu Bạn có Tài khoản PrestaHero có thể được tìm thấy trên Điều khoản Sử dụng”, EULA này sẽ cùng tồn tại và sẽ không thay thế Điều khoản Sử dụng. Trong trường hợp các quy định của Thỏa thuận này xung đột với các quy định của Điều khoản Sử dụng, các quy định xung đột trong Điều khoản Sử dụng sẽ được áp dụng.

1. CẤP GIẤY PHÉP.

1.1 PrestaHero (hoặc người cấp phép của nó) cấp cho Bạn giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không cấp phép lại, phi thương mại và cá nhân để cài đặt và/hoặc sử dụng Sản phẩm (toàn bộ hoặc một phần) và bất kỳ Sản phẩm nào (“Giấy phép”), trong thời gian quy định cho đến khi Bạn hoặc PrestaHero chấm dứt EULA này. Bạn tuyệt đối không được sử dụng, cũng như không cho phép người khác sử dụng Sản phẩm hoặc Giấy phép này cho các mục đích thương mại mà không có sự đồng thuận từ PrestaHero. Có thể cần cập nhật, nâng cấp và sửa đổi để có thể tiếp tục sử dụng Sản phẩm trên một số nền tảng nhất định.

Nếu có, một số tính năng nhất định của Sản phẩm có thể sử dụng các tính năng của bên thứ ba, một số trong đó được quản lý bởi các nhà cung cấp bên thứ ba. Các điều khoản và/hoặc chi phí bổ sung có thể được áp dụng. Bạn phải tuân thủ các điều khoản bổ sung như vậy. Ví dụ: nếu Sản phẩm có ứng dụng đăng nhập xã hội, thì Bạn phải tuân thủ Điều khoản sử dụng API liên quan khi sử dụng Sản phẩm. Vui lòng xem xét các điều khoản và chi phí bổ sung như vậy một cách cẩn thận.

1.2 Bạn không được, trực tiếp hoặc gián tiếp:

 • (i) bán, cho thuê, cho mượn, cấp phép, phân phối, tiếp thị, khai thác Sản phẩm hoặc bất kỳ bộ phận nào của Sản phẩm vì mục đích thương mại,
 • (ii) can thiệp vào thiết kế, dịch ngược, điều chỉnh, tái lập trình hoặc tạo ra các sản phẩm từ Sản phẩm này (ngoại trừ nếu Sản phẩm cho phép Bạn thông qua một tính năng cụ thể để tạo, chỉnh sửa hoặc gửi Nội dung do Người dùng tạo và Bạn sẽ cần tạo Tài khoản và tuân thủ Điều khoản Sử dụng), toàn bộ hoặc một phần;
 • (iii) xóa bỏ, thay đổi, vô hiệu hóa hoặc phá vỡ bất kỳ chỉ dẫn bản quyền và nhãn hiệu nào hoặc thông tin về quyền tác giả và nguồn gốc, thông báo hoặc nhãn có trên hoặc trong Sản phẩm này
 • (iv) xuất dữ liệu hoặc tái xuất dữ liệu của Sản phẩm này hoặc bất kỳ bản sao nào vi phạm luật hoặc quy định hiện hành.

1.3 Trong khi sử dụng Sản phẩm, Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành. Trong mọi trường hợp, Bạn chỉ có thể sử dụng Sản phẩm theo mục đích sử dụng dự kiến của Sản phẩm.

Nếu chỉ dùng với mục đích thử nghiệm và để tránh PrestaHero thực hiện bất kì hành động nào chống lại Bạn, Bạn không được:

 • a. tạo, sử dụng, chia sẻ và/hoặc xuất bản bằng bất kỳ phương tiện nào liên quan đến Sản phẩm bất kỳ tài liệu nào (văn bản, từ ngữ, hình ảnh, âm thanh, video, v.v.) vi phạm nghĩa vụ bảo mật, vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của một cá nhân hoặc có thể kích động thực hiện hành vi trái pháp luật (cụ thể là vi phạm bản quyền, bẻ khóa hoặc lưu hành phần mềm giả mạo);
 • b. truyền hoặc phát tán bất kỳ vi rút, trojan, lỗi, tệp bị hỏng và/hoặc thiết bị phá hoại tương tự hoặc dữ liệu bị hỏng liên quan đến Sản phẩm, và/hoặc tổ chức, tham gia hoặc có liên quan theo bất kỳ cách nào trong một cuộc tấn công vào máy chủ của PrestaHero và/hoặc Sản phẩm và/hoặc của các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của nó;
 • c. tạo, cung cấp hoặc sử dụng các phương pháp sử dụng Sản phẩm thay thế, ví dụ như trình giả lập máy chủ;
 • d. gửi thư rác, cho dù vì mục đích cá nhân hay thương mại, bằng cách làm gián đoạn cuộc trò chuyện bằng các bài đăng lặp đi lặp lại có tính chất tương tự;
 • e. truyền tải hoặc truyền đạt bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào, theo quyết định riêng và độc quyền của PrestaHero, được cho là có tính chất xúc phạm, bao gồm nhưng không giới hạn ở ngôn ngữ, có hại, đe dọa, bất hợp pháp, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, miệt thị, khiêu dâm, hoặc phân biệt chủng tộc, sắc tộc hoặc có thể bị phản đối;

2. QUYỀN SỞ HỮU.

Tất cả các tiêu đề, quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ trong và đối với Sản phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả văn bản, đồ họa, tất cả các thông báo hoặc mục thông tin và bất kỳ yếu tố nào khác là một phần của Sản phẩm, riêng lẻ hoặc kết hợp) và bất kỳ và tất cả các bản sao của chúng thuộc sở hữu của PrestaHero hoặc người cấp phép của nó.

Giấy phép này không trao quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu trong Sản phẩm và không được hiểu là bán bất kỳ quyền nào trong Sản phẩm.

3. TỪ CHỐI BẢO HÀNH, GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Bạn xác nhận rõ ràng rằng việc sử dụng sản phẩm là rủi ro của riêng bạn. Trong phạm vi tối đa cho phép theo luật hiện hành, sản phẩm được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”.

PrestaHero và các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan không đưa ra và từ chối bất kỳ bảo đảm, điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng, ngụ ý hoặc theo luật định hoặc các điều khoản khác bao gồm:

 • (a) sự phù hợp, chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy hoặc bảo mật của sản phẩm;
 • (b) sự phù hợp cho một mục đích sử dụng cụ thể của sản phẩm;
 • (c) bảo đảm ngụ ý về quyền sở hữu, không vi phạm;
 • (d) giá trị thị trường của sản phẩm;
 • (e) sự hài lòng của bạn.

PrestaHero không đảm bảo rằng sản phẩm sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, các lỗi sẽ được sửa chữa hoặc sản phẩm không có vi rút hoặc các thành phần độc hại khác. Bạn chịu mọi trách nhiệm về việc lựa chọn sản phẩm để đạt được kết quả dự kiến ​​của mình, và đối với việc cài đặt, sử dụng và các kết quả thu được từ sản phẩm.

Bất chấp những giới hạn trách nhiệm pháp lý nói trên, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn trong trường hợp có tranh chấp với PrestaHero hoặc người cấp phép, đối tác kênh và nhà cung cấp dịch vụ liên quan là ngừng sử dụng sản phẩm; và nếu có, hãy yêu cầu bồi thường thiệt hại cho những mất mát của bạn. Đối với bất kỳ sản phẩm nào được mua để sử dụng trên thiết bị đầu cuối di động tương thích sẽ không đáp ứng các bảo hành pháp lý hiện hành, trách nhiệm pháp lý của PrestaHero chỉ giới hạn trong việc hoàn tiền (trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các đối tác kênh hoặc nhà cung cấp dịch vụ liên quan) giá mua của sản phẩm.

4. CHẤM DỨT.

EULA có hiệu lực kể từ đầu ngày Bạn mua, tải xuống hoặc sử dụng Sản phẩm, cho đến khi chấm dứt theo các điều khoản của nó.

Bạn và PrestaHero (hoặc người cấp phép của nó) có thể chấm dứt EULA này, bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì.

Việc chấm dứt bởi PrestaHero sẽ có hiệu lực khi (a) thông báo cho Bạn hoặc (b) chấm dứt Tài khoản PrestaHero của Bạn (nếu có) hoặc (c) tại thời điểm PrestaHero quyết định ngừng cung cấp và / hoặc hỗ trợ Sản phẩm.

EULA này sẽ tự động chấm dứt nếu Bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của EULA này. Sau khi chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, Bạn phải gỡ cài đặt Sản phẩm ngay lập tức và hủy tất cả các bản sao của Sản phẩm mà Bạn sở hữu.

5. CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI EULA NÀY HOẶC ĐỐI VỚI SẢN PHẨM.

PrestaHero bảo lưu quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, sửa đổi, cập nhật, thay đổi, sửa đổi, thêm vào, bổ sung hoặc xóa một số điều khoản của EULA này vì lý do bảo mật, pháp lý, thực tiễn tốt nhất hoặc quy định. Những thay đổi như vậy sẽ có hiệu lực nếu có, mà không cần thông báo trước cho Bạn.

Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của EULA này bằng cách nhấp vào liên kết "Thỏa thuận cấp phép" trên prestahero.com. Bạn có trách nhiệm kiểm tra EULA này định kỳ để biết các thay đổi.

Nếu bất kỳ thay đổi nào trong tương lai đối với EULA này không được Bạn chấp nhận hoặc khiến Bạn không còn đồng ý hoặc tuân thủ với EULA này, Bạn có thể chấm dứt EULA này theo Mục 4 và phải gỡ cài đặt Sản phẩm ngay lập tức và hủy tất cả các bản sao của Sản phẩm. Việc bạn tiếp tục sử dụng Sản phẩm sau bất kỳ bản sửa đổi nào đối với EULA này cấu thành việc Bạn chấp nhận hoàn toàn và không thể hủy ngang đối với bất kỳ và tất cả các thay đổi đó.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến EULA này, bạn có thể liên hệ với PrestaHero theo địa chỉ sau: [email protected].