Menu

Tất cả các điều khoản được định nghĩa được sử dụng dưới đây sẽ có ý nghĩa được nêu trong Điều khoản và Điều kiện của Chúng tôi. Xem ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN .

Chính sách Bảo mật này ("Chính sách") giải thích cách thức thông tin về Bạn được thu thập, sử dụng và tiết lộ khi Bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web này hoặc do các tương tác của Bạn với Chúng tôi. Bằng cách truy cập Trang web này trực tiếp hoặc thông qua một trang web khác, Bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Chính sách này. Chính sách này áp dụng cho Trang web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các thực tiễn về quyền riêng tư trên bất kỳ trang web nào không do Chúng tôi điều hành mà Trang web này liên kết đến hoặc liên kết đến Trang web này.

Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn theo nhiều cách khác nhau trên Trang web này.

Đăng ký và Đặt hàng

Trước khi sử dụng một số phần nhất định của Trang web này hoặc đặt hàng sản phẩm, bạn có thể được yêu cầu hoàn thành mẫu đăng ký trực tuyến. Trong quá trình đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho Chúng tôi thông tin cá nhân nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, (các) địa chỉ giao hàng và thanh toán, số điện thoại, địa chỉ email và số thẻ tín dụng của bạn. Ngoài ra, Chúng tôi cũng có thể hỏi bạn quốc gia cư trú và / hoặc quốc gia hoạt động của tổ chức bạn, để chúng tôi có thể tuân thủ các luật và quy định hiện hành.

Những loại thông tin cá nhân này được sử dụng cho mục đích thanh toán, thực hiện đơn đặt hàng của bạn, để liên lạc với bạn về đơn đặt hàng của bạn và trang web, cũng như cho các mục đích tiếp thị nội bộ. Nếu Chúng tôi gặp sự cố khi xử lý đơn đặt hàng của bạn, thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng để liên hệ với bạn.

Thông tin chúng tôi thu thập tự động

Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin về bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc giao dịch kinh doanh với Chúng tôi, bao gồm:

  • Thông tin giao dịch: Khi bạn mua hoặc trả lại một sản phẩm, Chúng tôi thu thập thông tin về giao dịch, chẳng hạn như chi tiết sản phẩm, giá mua, ngày và địa điểm của giao dịch.
  • Thông tin nhật ký: Chúng tôi thu thập thông tin về việc bạn sử dụng các trang web của Chúng tôi, bao gồm loại trình duyệt bạn sử dụng, thời gian truy cập, các trang đã xem, địa chỉ IP của bạn và trang bạn đã truy cập trước khi điều hướng đến Trang web này.
  • Thông tin thiết bị: Chúng tôi thu thập thông tin về máy tính hoặc thiết bị di động mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như kiểu phần cứng, hệ điều hành và phiên bản, số nhận dạng thiết bị duy nhất, thông tin mạng di động và hành vi duyệt web.
  • Thông tin Vị trí: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về vị trí chính xác của thiết bị của bạn khi bạn đồng ý với việc thu thập thông tin này. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về vị trí gần đúng của bạn mỗi khi bạn truy cập Trang web này.
  • Thông tin được Thu thập bởi Cookie và các Công nghệ Theo dõi khác: Chúng tôi có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web và các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về bạn và sự tương tác của bạn với Trang web này, bao gồm thông tin về hành vi duyệt web, hành vi mua hàng và các cam kết khác của bạn với Dịch vụ. Chúng tôi sử dụng thông tin này theo một hoặc nhiều cách được mô tả trong phần "Sử dụng Thông tin" bên dưới. Hầu hết các trình duyệt web được đặt để chấp nhận cookie theo mặc định, nhưng bạn thường có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để xóa hoặc từ chối cookie.

Thông tin chúng tôi thu thập từ các nguồn khác

Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin về bạn từ các nguồn khác và kết hợp hoặc liên kết thông tin đó với thông tin Chúng tôi có về bạn.

Ví dụ: Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhân khẩu học và thay đổi địa chỉ từ các nguồn của bên thứ ba và thông tin từ các nền tảng mạng xã hội của bên thứ ba (chẳng hạn như Facebook) nếu bạn đăng nhập vào Trang web này bằng thông tin đăng nhập tài khoản mạng xã hội của mình hoặc nếu bạn tạo nội dung nhất định và thông tin có sẵn công khai, chẳng hạn như ảnh, video và thông tin hồ sơ.

Sử dụng và Tiết lộ Thông tin

Lưu hành nội bộ

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xử lý đơn đặt hàng và cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng. Chúng tôi có thể nội bộ thông tin cá nhân của bạn để cải thiện nội dung và bố cục của Trang web này, để cải thiện khả năng tiếp cận và cho các nỗ lực tiếp thị của riêng Chúng tôi (bao gồm tiếp thị các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi cho bạn) và để xác định thông tin thị trường chung về khách truy cập vào Trang web này.

Giao tiếp với bạn

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc với bạn về Trang web này và các đơn đặt hàng của bạn. Ngoài ra, Chúng tôi có thể gửi cho bạn một email xác nhận khi bạn đăng ký với Chúng tôi. Chúng tôi có thể gửi cho bạn một thông báo liên quan đến dịch vụ trong những trường hợp hiếm hoi khi cần thiết (ví dụ: nếu chúng tôi phải tạm ngừng dịch vụ của mình để bảo trì).

Ngoài ra, bạn có thể gửi địa chỉ email của mình vì những lý do như đăng ký nhận bản tin email và đặc biệt các đề nghị. Nếu bạn gửi địa chỉ email của mình, chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ này để cung cấp thông tin cho bạn. Chúng tôi luôn cho phép bạn hủy đăng ký hoặc chọn không nhận các email trong tương lai. Vì Chúng tôi phải liên lạc với bạn về các đơn đặt hàng mà bạn chọn đặt, nên bạn không thể chọn không nhận email liên quan đến đơn đặt hàng của mình.

Sử dụng bên ngoài

Trừ khi được quy định khác bên dưới, Chúng tôi không bán, cho thuê, kinh doanh, cấp phép hoặc tiết lộ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính cụ thể của bạn cho bất kỳ ai.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho các bên thứ ba thay mặt Chúng tôi thực hiện các chức năng cụ thể. Tuy nhiên, Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin cần thiết để họ thực hiện dịch vụ của mình.

Chúng tôi phải cung cấp số thẻ tín dụng của bạn cho các công ty dịch vụ tài chính như công ty xử lý và phát hành thẻ tín dụng theo yêu cầu để xử lý đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật tiêu chuẩn của ngành, bao gồm mã hóa dữ liệu, khi cung cấp số thẻ tín dụng của bạn cho người khác.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính theo yêu cầu từ các quan chức thực thi pháp luật tiến hành điều tra; trát đòi hầu tòa; lệnh của tòa án; hoặc nếu Chúng tôi được yêu cầu tiết lộ thông tin đó theo luật. Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin cá nhân khi việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi, thực thi các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi hoặc các thỏa thuận khác, hoặc để bảo vệ chính chúng tôi hoặc những người khác. Ví dụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin để giảm nguy cơ gian lận hoặc nếu ai đó sử dụng hoặc cố gắng sử dụng Trang web này vì những lý do bất hợp pháp hoặc để thực hiện hành vi gian lận.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin phi cá nhân (chẳng hạn như số lượng khách truy cập hàng ngày vào một trang web cụ thể hoặc quy mô của một đơn hàng được đặt vào một ngày nhất định) với các bên thứ ba, chẳng hạn như các đối tác quảng cáo. Thông tin này không trực tiếp nhận dạng cá nhân bạn hoặc bất kỳ người dùng nào.

Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý, bao gồm các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý, để bảo vệ thông tin về bạn khỏi bị mất, trộm cắp, sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và phá hủy.

Chọn không tham gia / Chỉnh sửa

Theo yêu cầu của bạn, Chúng tôi sẽ (a) sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của bạn; (b) ngừng gửi email đến địa chỉ email của bạn; và / hoặc (c) vô hiệu hóa tài khoản của bạn để ngăn chặn bất kỳ giao dịch mua nào trong tương lai thông qua tài khoản đó. Bạn có thể thực hiện những yêu cầu này bằng cách gửi email cho Chúng tôi theo địa chỉ [email protected] .

Vui lòng không gửi email số thẻ tín dụng hoặc thông tin nhạy cảm khác của bạn.

Sử dụng và Tiết lộ Thông tin Ngoại tuyến

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin ngoại tuyến. Chúng tôi sẽ xử lý mọi thông tin được thu thập ngoại tuyến theo cách phù hợp với Chính sách này. Một ví dụ liên quan đến việc ai đó gọi cho Chúng tôi để đặt hàng hoặc đặt câu hỏi. Khi ai đó gọi, Chúng tôi sẽ chỉ hỏi thông tin cá nhân mà Chúng tôi cần để đặt hàng hoặc trả lời câu hỏi. Khi Chúng tôi cần lưu trữ thông tin (chẳng hạn như thông tin đặt hàng), Chúng tôi sẽ nhập thông tin đó vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

Theo GDPR và luật bảo vệ dữ liệu, bạn có thể có một số quyền nhất định đối với dữ liệu cá nhân của mình:

  • Quyền truy cập - Bạn có quyền yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn dữ liệu của bạn trong vòng 30 ngày. Nếu chúng tôi có thể mất nhiều thời gian hơn, chúng tôi sẽ cho bạn biết và giải thích lý do của sự chậm trễ. Chúng tôi sẽ không tính phí bạn đối với yêu cầu như vậy, trừ khi chúng tôi cho rằng yêu cầu của bạn là quá mức hoặc lặp đi lặp lại một cách bất hợp lý. Chúng tôi cũng có quyền từ chối một yêu cầu nếu chúng tôi cho rằng yêu cầu đó là vô căn cứ, lặp lại hoặc quá mức một cách bất hợp lý.
  • Quyền được thông báo - Thông báo cung cấp thông tin bạn cần về cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn.
  • Quyền sửa chữa - Nếu bạn cho rằng bất kỳ thông tin nào chúng tôi nắm giữ là không chính xác, vui lòng cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ thực hiện các bước để sửa chữa thông tin đó.
  • Quyền xóa - Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền có dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý bị chặn, xóa và tiêu hủy.
  • Quyền phản đối và hạn chế - Bạn có thể yêu cầu hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, chẳng hạn như cho các mục đích tiếp thị. Trong trường hợp dữ liệu của bạn được xử lý trên cơ sở đồng ý, bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý đó bất kỳ lúc nào. Bạn cũng có thể phản đối hoàn toàn việc xử lý dữ liệu của mình nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp.

Xin lưu ý rằng các quyền này không phải là tuyệt đối và có thể bị hạn chế trong một số trường hợp nhất định. Để thực hiện các quyền của bạn hoặc nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin nào, vui lòng liên hệ với nhân viên hỗ trợ của chúng tôi tại [email protected] .

Cập nhật Chính sách này

Nếu Chúng tôi thay đổi hoặc cập nhật Chính sách Bảo mật này, Chúng tôi sẽ đăng các thay đổi và cập nhật trên Trang web để bạn luôn biết về những thông tin Chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính sách này theo thời gian để bạn biết liệu Chính sách Bảo mật đã được thay đổi hoặc cập nhật hay chưa. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected] .