Menu

Kinh doanh B2B

Các mô-đun này cho phép bạn cá nhân hóa trang web thương mại điện tử của mình để thích ứng cụ thể với B2B (mô hình doanh nghiệp - với - doanh nghiệp)

Các bộ lọc có hiệu lực

Introduce PrestaShop wholesale module

Wholesale B2B: Private shop, bulk order, order table

★★★★★
159,99 €

Turn PrestaShop into a professional B2B wholesale platform that offers wholesale registration, wholesale price, wholesale levels with particular discounts and rewards, loyalty rewards, quick order table, and more!

Hiện thêm Ẩn bớt