Menu

Nhập và xuất dữ liệu

Sản phẩm, khách hàng, đơn đặt hàng ... Xuất tất cả dữ liệu bạn muốn từ danh mục của mình và dễ dàng nhập dữ liệu vào cửa hàng PrestaShop.

Các bộ lọc có hiệu lực

Introduce PrestaShop export orders module

Order Manager: Edit, delete, export, quick view & more

★★★★★
69,99 €

Edit/delete/duplicate orders, export orders to CSV/Excel/XML, quick view order and customizable order listing page with additional data fields. Order Manager is an all-in-one PrestaShop order management tool to manage orders easily and effectively.

Hiện thêm Ẩn bớt
Export Customers - xuất dữ liệu khách hàng

Export Customers - xuất dữ liệu khách hàng

★★★★☆
Miễn phí

Mô-đun xuất dữ liệu khách hàng cho PrestaShop - Chọn và sắp xếp các trường xuất theo ý muốn. Lọc dữ liệu khách hàng theo tiêu chí trước khi xuất.

Hiện thêm Ẩn bớt