Nhập và xuất dữ liệu

Sản phẩm, khách hàng, đơn đặt hàng ... Xuất tất cả dữ liệu bạn muốn từ danh mục của mình và dễ dàng nhập dữ liệu vào cửa hàng PrestaShop.

Các bộ lọc có hiệu lực

Order Manager – Edit, delete, export, quick view & more

Order Manager – Edit, delete, export, quick view & more

(22)
Giá 79,99 €

Chỉnh sửa / xóa / sao chép đơn hàng , xuất đơn hàng sang CSV / Excel / XML, xem nhanh đơn hàngtrang danh sách đơn hàng có thể tùy chỉnh với các trường dữ liệu bổ sung. Order Manager là một công cụ quản lý đơn hàng tất cả trong một của PrestaShop để quản lý đơn hàng một cách dễ dàng và hiệu quả.

Read more Read less