Menu

Quản lý đơn hàng

Dễ dàng quản lý các đơn đặt hàng từ cửa hàng PrestaShop của bạn! Các mô-đun này cho phép bạn hủy hoặc sửa đổi các đơn hàng hiện có, quản lý hàng loạt đơn đặt hàng, có cái nhìn tổng quan nhanh chóng và đầy đủ về các đơn hàng đang xử lý, v.v. Chỉ cần chọn những gì phù hợp nhất với nhu cầu của bạn!

Các bộ lọc có hiệu lực

Introduce PestaShop mass edit module

Product Manager – Bulk edit/mass edit/quick edit

★★★★★
69,99 €

Quick edit, mass edit, bulk edit, customizable product listing, instant product filter and more! Product Manager is a PrestaShop mass edit products module that offers you the fastest and most effective product management tools.

Hiện thêm Ẩn bớt
Introduce automated PrestaShop translation module

Free Translate & AI Content: Google, DeepL, ChatGPT

★★★★★
109,99 €

Free PrestaShop translation & AI content generator module based on Google Translate API, DeepL, ChatGPT, Bing/Azure, Libre, Lecto & Yandex. Translate the entire store into 110+ languages and generate content with ChatGPT (2 features in 1 module).

Hiện thêm Ẩn bớt
Introduce PrestaShop export orders module

Order Manager: Edit, delete, export, quick view & more

★★★★★
69,99 €

Edit/delete/duplicate orders, export orders to CSV/Excel/XML, quick view order and customizable order listing page with additional data fields. Order Manager is an all-in-one PrestaShop order management tool to manage orders easily and effectively.

Hiện thêm Ẩn bớt
Introduce PrestaShop location detection module

Geolocation: Auto language, currency, tax & shipping

★★★★★
89,99 €

Experience seamless geo-targeting with our PrestaShop Geolocation module. Detect customer location, auto change language, currency, taxes, and calculate shipping costs. The ultimate GeoIP solution for your PrestaShop online store!

Hiện thêm Ẩn bớt
Delete Order - xóa đơn đặt hàng

Delete Order - xóa đơn đặt hàng

★★★★★
Miễn phí

Delete Order là một mô-đun xóa đơn đặt hàng miễn phí của PrestaShop cho phép bạn xóa đơn đặt hàng khỏi trang danh sách đơn đặt hàng và chuyển chúng vào "Thùng rác đơn đặt hàng". Từ đó, bạn có thể quyết định xóa vĩnh viễn hoặc khôi phục đơn hàng đó nếu cần.

Hiện thêm Ẩn bớt