Thông tin bổ sung & Thẻ sản phẩm

Thêm các thẻ và thông tin vào trang sản phẩm của bạn để cung cấp cho khách truy cập nhiều thông tin nhất có thể, trấn an họ, chuyển đổi họ thành khách hàng và hạn chế trả lại sản phẩm!

Các bộ lọc có hiệu lực

Extra Options - custom product attributes for PrestaShop

Extra Options - custom product attributes for PrestaShop

Giá 69,99 €

Create global extra options (custom attributes) and price impact for each option that applies for all existing products in ONE time. Faster and easier to manage than PrestaShop default attributes. Increase total value of each order with selected extra options

Read more Read less
  • Mới
Custom fields & tabs on product page

Custom fields & tabs on product page

(11)
Giá 69,99 €

Add custom fields & product tabs anywhere on the product page. Support multiple types of content such as text, select, checkbox, video, image, file, date, color, etc.

Read more Read less